Zakonodaja

Za vašo referenco smo pripravili kratek seznam relevantne zakonodaje iz področja geodetskih storitev.

Predpisi, ki se uporabljajo na področju geodetskih storitev

Organizacijski predpisi s področja geodetske dejavnosti

  • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti – ZAID (Uradni list RS, št. 61/2017)

Materialni predpisi s področja geodetske dejavnosti

  • Zakon o katastru nepremičnin – ZKN (Uradni list RS, št. 54/2021)

Drugi predpisi, povezani z geodetsko dejavnostjo

  • Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/2002)
  • Zakon o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/2021)
  • Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/2004, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005-Odl.Us)
  • Gradbeni zakon – GZ (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017, 65/2020)
  • Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 71/2011, 79/2017)
  • Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003 in 18/2004 – ZVKSES)

Zakoni

1. Zakon o zemljiškem katastru – ZZKat (Uradni list SRS, št. 16/1974, 42/1986, Uradni list RS, št. 17/1991 – ZUDE in 52/2000 – ZENDMPE)
2. Zakon o temeljni geodetski izmeri – ZTGI (Uradni list SRS, št. 16/1974, 42/1986 in Uradni list RS, št. 17/1991 – ZUDE)
3. Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb – ZIENUS (Uradni list SRS, št. 5/1980, 42/1986, 8/1990 – ZSDZ in Uradni list RS, št. 17/1991 – ZUDE)
4. Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002 in 73/2004)
5. Zakon o geodetski dejavnosti – ZgeoD (Uradni list RS, št. 8/2000 in 110/2002 – ZGO-1)
6. Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007, 79/2012)
7. Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/2002)
8. Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017)
9. Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 – Odločba US, 41/2004 – ZVO-1, 45/2004 – ZVZP-A, 46/2004 – ZRud-A, 47/2004 – ZGO-1A in 62/2004 – Odločba US)
10. Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/2003)
11. Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003 in 18/2004 – ZVKSES)
12. Zakon o upravnih taksah – ZUT-UPB1 (Uradni list RS, št. 40/2004)

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o zemljiškem katastru

13. Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (Uradni list SRS, št. 2/1976, 6/1987 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
14. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Uradni list SRS, št. 28/1979, 35/1983 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
15. Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 41/1982 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
16. Navodilo o uvedbi novih katastrskih kultur v zemljiškokatastrski operat (Uradni list SRS, št. 35/1983 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
17. Navodilo o preoštevilčbi stavbnih parcel v zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 15/1984 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
18. Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel (Uradni list SRS, št. 36/1984 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
19. Navodilo o prevedbi starih imen rabe zemljišč v kategorije po nomenklaturi pravilnika o vodenju vrst rabe zemljišč (Uradni list SRS, št. 1/1989 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
20. Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list SRS, št. 57/1999 in Uradni list RS, 52/2000 – ZENDMPE)
21. Pravilnik o tehničnih predpisih za izdelavo izvirnikov načrtov in za določanje površin parcel pri izmeritvi zemljišč (Uradni list SFRJ, št. 8/1970 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o temeljni geodetski izmeri

22. Pravilnik o uporabi Gauß-Krügerjeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v merilu 1:25000 in razdelitev na liste (Uradni list RS, št. 36/1998)
23. Navodilo o tekočem usklajevanju temeljnih topografskih načrtov meril 1:5000 in 1:10000 (Uradni list SRS, št. 30/1983)
24. Pravilnik o znakih za temeljne topografske načrte (Uradni list SRS, št. 29/1982 in Uradni list RS, št. 40/2004)
25. Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk (Uradni list SRS, št. 18/1981)
26. Odredba o pisavi zemljepisnih imen v načrtih in kartah na narodnostno mešanih območjih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 11/1980)
27. Navodilo o arhiviranju in razmnoževanju v zmanjšanem formatu podatkov temeljne geodetske izmere (Uradni list SRS, št. 3/1976)

Podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

28. Pravilnik o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/1980 in Uradni list RS, št. 58/1992 – Odločba US)

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti

29. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 113/2000)
30. Pravilnik o geodetski izkaznici, postopku za njeno izdajo in načinu uporabe (Uradni list RS, št. 113/2000)
31. Pravilnik o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika (Uradni list RS, št. 105/2000 in 108/2000 – popr.)
32. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke (Uradni list RS, št. 99/2000)
33. Pravilnik o pogojih, ki se nanašajo na prostore in tehnično opremo geodetskega podjetja (Uradni list RS, št. 67/2000)
34. Uredba o določitvi območnih geodetskih uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih območij in sedežev (Uradni list RS, št. 49/2000)
35. Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 84/2000 in 26/2003)
36. Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 60/2002, 116/2003 in 45/2004)
37. Uredba o določitvi seznama del na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja in zdravja ljudi (Uradni list RS, št. 23/2004)

Podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o katastru nepremičnin

– Pravilnik o evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 21/2001)
– Pravilnik o potrdilih iz katastra nepremičnin in registra naslovov (Uradni list RS, št. 15/2002)
– Pravilnik o podrobnejšem načinu oštevilčevanja in označevanja stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 20/2002)
– Pravilnik o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev v kataster nepremičnin (Uradni list RS, št. 74/2002)
– Pravilnik o katastrskih občinah (Uradni list RS, št. 7/2003)
– Pravilnik o Komisiji za strokovno presojo v katastrskih postopkih (Uradni list RS, št. 71/2003)
– Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot (Uradni list RS, št. 1/2004)

– Uredba o dejanskih rabah zemljišč (Uradni list RS, št. 123/2003)
– Pravilnik o izpitu za bonitiranje zemljišč in o pooblastilu za bonitiranje (Uradni list RS, št. 9/2004)
– Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin (Uradni list RS, št. 13/2004)

Podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o graditvi objektov

50. Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/2003)
51. Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004)

Podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Stanovanjskega zakona

52. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Uradni list RS, št. 134/2003)

Vir : Geodetska uprava Republike Slovenije

“Dobil sem vse, kar sem zahteval, brez posebnega dogovarjanja je sodeloval tudi z našo arhitektko, ki je izmere potrebovala. Smo zadovoljni.”

Tomaž V.

Kontaktirajte nas

Osnovni podatki

Allgea geodetske storitve in svetovanje Iztok Bevc s.p.

Skalna ulica 37
8222 Otočec

Pooblaščeni geodet: Iztok Bevc, univ. dipl. inž. geodezije

IZS Geo0223

Davčna številka: 33251886
Matična številka: 3112322000
Bančni račun (IBAN): SI56 0315 3100 0319 121

041 598 332