Zakonodaja

Za vašo referenco smo pripravili kratek seznam relevantne zakonodaje iz področja geodetskih storitev.

Predpisi, ki se uporabljajo na področju geodetskih storitev

Organizacijski predpisi s področja geodetske dejavnosti

 • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti – ZAID (Uradni list RS, št. 61/2017)

Materialni predpisi s področja geodetske dejavnosti

 • Zakon o zemljiškem katastru – ZZKat (Uradni list SRS, št. 16/1974, 42/1986, Uradni list RS, št. 17/1991 – ZUDE, 52/2000 – ZENDMPE in 47/2006-ZEN)
 • Zakon o temeljni geodetski izmeri – ZTGI (Uradni list RS, št. 16/1974, 42/1986 in Uradni list RS, št. 17/1991 – ZUDE)
 • Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb – ZIENUS (Uradni list SRS, št. 5/1980, 42/1986, 8/1990 – ZSDZ in Uradni list RS, št. 17/1991 – ZUDE)
 • Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007, 79/2012)
 • Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 63/2006) in prilogi
 • Program razgrnitve in obdelave podatkov o stavbah in delih stavb

Drugi predpisi, povezani z geodetsko dejavnostjo

 • Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/2002)
 • Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017)
 • Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/2004, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005-Odl.Us)
 • Gradbeni zakon – GZ (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017, 65/2020)
 • Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/2003)
 • Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003 in 18/2004 – ZVKSES)

Zakoni

1. Zakon o zemljiškem katastru – ZZKat (Uradni list SRS, št. 16/1974, 42/1986, Uradni list RS, št. 17/1991 – ZUDE in 52/2000 – ZENDMPE)
2. Zakon o temeljni geodetski izmeri – ZTGI (Uradni list SRS, št. 16/1974, 42/1986 in Uradni list RS, št. 17/1991 – ZUDE)
3. Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb – ZIENUS (Uradni list SRS, št. 5/1980, 42/1986, 8/1990 – ZSDZ in Uradni list RS, št. 17/1991 – ZUDE)
4. Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002 in 73/2004)
5. Zakon o geodetski dejavnosti – ZgeoD (Uradni list RS, št. 8/2000 in 110/2002 – ZGO-1)
6. Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007, 79/2012)
7. Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/2002)
8. Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017)
9. Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 – Odločba US, 41/2004 – ZVO-1, 45/2004 – ZVZP-A, 46/2004 – ZRud-A, 47/2004 – ZGO-1A in 62/2004 – Odločba US)
10. Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/2003)
11. Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003 in 18/2004 – ZVKSES)
12. Zakon o upravnih taksah – ZUT-UPB1 (Uradni list RS, št. 40/2004)

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o zemljiškem katastru

13. Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (Uradni list SRS, št. 2/1976, 6/1987 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
14. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Uradni list SRS, št. 28/1979, 35/1983 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
15. Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 41/1982 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
16. Navodilo o uvedbi novih katastrskih kultur v zemljiškokatastrski operat (Uradni list SRS, št. 35/1983 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
17. Navodilo o preoštevilčbi stavbnih parcel v zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 15/1984 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
18. Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel (Uradni list SRS, št. 36/1984 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
19. Navodilo o prevedbi starih imen rabe zemljišč v kategorije po nomenklaturi pravilnika o vodenju vrst rabe zemljišč (Uradni list SRS, št. 1/1989 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)
20. Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list SRS, št. 57/1999 in Uradni list RS, 52/2000 – ZENDMPE)
21. Pravilnik o tehničnih predpisih za izdelavo izvirnikov načrtov in za določanje površin parcel pri izmeritvi zemljišč (Uradni list SFRJ, št. 8/1970 in Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE)

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o temeljni geodetski izmeri

22. Pravilnik o uporabi Gauß-Krügerjeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v merilu 1:25000 in razdelitev na liste (Uradni list RS, št. 36/1998)
23. Navodilo o tekočem usklajevanju temeljnih topografskih načrtov meril 1:5000 in 1:10000 (Uradni list SRS, št. 30/1983)
24. Pravilnik o znakih za temeljne topografske načrte (Uradni list SRS, št. 29/1982 in Uradni list RS, št. 40/2004)
25. Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk (Uradni list SRS, št. 18/1981)
26. Odredba o pisavi zemljepisnih imen v načrtih in kartah na narodnostno mešanih območjih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 11/1980)
27. Navodilo o arhiviranju in razmnoževanju v zmanjšanem formatu podatkov temeljne geodetske izmere (Uradni list SRS, št. 3/1976)

Podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

28. Pravilnik o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/1980 in Uradni list RS, št. 58/1992 – Odločba US)

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti

29. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 113/2000)
30. Pravilnik o geodetski izkaznici, postopku za njeno izdajo in načinu uporabe (Uradni list RS, št. 113/2000)
31. Pravilnik o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika (Uradni list RS, št. 105/2000 in 108/2000 – popr.)
32. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke (Uradni list RS, št. 99/2000)
33. Pravilnik o pogojih, ki se nanašajo na prostore in tehnično opremo geodetskega podjetja (Uradni list RS, št. 67/2000)
34. Uredba o določitvi območnih geodetskih uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih območij in sedežev (Uradni list RS, št. 49/2000)
35. Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 84/2000 in 26/2003)
36. Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 60/2002, 116/2003 in 45/2004)
37. Uredba o določitvi seznama del na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja in zdravja ljudi (Uradni list RS, št. 23/2004)

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot

38. Pravilnik o evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 21/2001)
39. Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 15/2002)
40. Uredba o vpisu upravljavcev nepremičnin v državni lasti v zemljiški kataster in kataster stavb (Uradni list RS, št. 20/2002)
41. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 74/2002)
42. Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin (Uradni list RS, št. 7/2003)
43. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot (Uradni list RS, št. 71/2003)
44. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter o evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 1/2004)

Podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora

45. Navodilo o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov (Uradni list RS, št. 123/2003)
46. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/2004)
47. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirk podatkov o upravnih aktih (Uradni list RS, št. 13/2004)
48. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta (Uradni list RS, št. 21/2004)
49. Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004)

Podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o graditvi objektov

50. Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/2003)
51. Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004)

Podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Stanovanjskega zakona

52. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Uradni list RS, št. 134/2003)

Vir : Geodetska uprava Republike Slovenije

“Suspendisse neque erat, imperdiet ac non, sollicitudin accumsan lacus. Vestibulum ac ex rutrum, pellentesque purus et, lacinia mi. Nullam maximus lectus libero.”

Andrej Novak

Kontaktirajte nas

Osnovni podatki

Allgea geodetske storitve in svetovanje Iztok Bevc s.p.

Skalna ulica 37
8222 Otočec

Pooblaščeni geodet: Iztok Bevc, univ. dipl. inž. geodezije

IZS Geo0223

Davčna številka: 33251886
Matična številka: 3112322000
Bančni račun (IBAN): SI56 0315 3100 0319 121

041 598 332